Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Budapesti Galambfajták Klubja- Működési Szabályzat
 
 
 
Bélyegző: kör alakú, Budapesti Galambfajták Klubja 2009
 
Székhelye: a mindenkori elnök lakcíme
 
Levelezési cím: a mindenkori elnök és a mindenkori titkár lakcíme
 
Klub célja: Az alakuló gyűlés kezdetekor fajtaklubbal nem, de standard leírással rendelkező budapesti galambfajták megmentése, népszerűsítése, további nemesítése. Ezen fajták tenyésztőinek egyesítése, egységes tenyésztési irány és tenyésztői szemlélet kialakításával az MGKSZ fajtaklubja legyen.
 
Feladata: Klubunk a tagok önkéntes elhatározásával létrejött, személyes közreműködésével és a tagság által meghatározott anyagi hozzájárulásán alapuló közösség, amely az ide vonatkozó jogszabályok szerint, az MGKSZ Működési Szabályzatában meghatározott önállósággal, saját közösségi szervezettel rendelkezik és dönt a klub ügyeiben.
 
Klub tagjai: Az MGKSZ bármely tagegyesületénél érvényes tagsági viszonnyal rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár. 14 év alatti személy írásos szülői beleegyező nyilatkozat megtétele után lehet tag, a klub ezzel is segíti, támogatja a fiatal tenyésztőket. Pártoló tag bárki lehet, azonban szavazati joggal nem rendelkezik.
 
 
Tagsági jogok: A tag jogosult arra, hogy részt vegyen a klub tagértekezletén, a tagértekezlet határozatainak meghozatalában, a klub szervezeteinek megválasztásában.
A klubban – megválasztása esetén – tisztséget töltsön be.

A klub működésével kapcsolatban a klub vezetőitől felvilágosítást kérhet és javaslatot tehet.

A klubtagok a határozatok meghozatalánál az „egy tag egy szavazat” elve alapján egyenlő jogokkal rendelkeznek.

A tagok jogaikat kizárólag csak személyesen gyakorolhatják.

A klubhoz tartozó fajták, tenyésztők a klubon belül azonos jogokat élveznek.

 Tagsági kötelezettségek: A tag kötelezettsége, hogy a tagság által megszavazott hozzájárulási díjat tárgyév március 31-ig befizesse a klub pénztárosánál.

A tag kötelessége, hogy a működési szabályzatot és egyéb rendelkezéseket, valamint a tagértekezletek határozatait betartsa.
A klub eredményes működését széleskörű személyes tevékenységével elősegítse.
 
 
A tagsági viszony megszűnése: A vezetőség hozzájárulásával történő kilépés.
Éves tagdíj befizetésének elmaradása esetén.
A tagsági viszonyt kilépéssel – előzetes bejelentés mellett – bármikor meg lehet szüntetni.
 
A klub szervezete a taggyűlés v. közgyűlés: klubunk legfőbb szerve a tagértekezlet, melyet a tagok összessége alkot.
 
Tagértekezletet hívunk össze: Évente legalább egyszer.
Ha annak összehívását az ok és cél megjelölésével a tagok legalább 51%-a írásban indítványozza.
A tagértekezlet határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a tagértekezlet elnökének szavazata dönt.
A tagok csak személyesen szavazhatnak.
A tagértekezleten jelenlévő pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek.
 
Egyebekben az MGKSZ Fajtaklub Szabályzata az irányadó.
 

Monor, 2009.Augusztus hó 09.

 

A "klub tagjai" módosítását a taggyűlés 2010. márc. 14-én elfogadta.